Dự án TAKIGAWA VIETNAM FACTORY

Dự án: TAKIGAWA VIETNAM FACTORY

Đối tác: YURTEC CORPORATION

Hạng mục thực hiện: Thi công, lắp đặt một phần hệ thống điện

Địa điểm thi công: VISP II – Espansion, Tỉnh Bình Dương

Thời gian thi công: từ 01/08/2011 đến 28/11/2012

Giá trị công việc thực hiện: 2.630.934.490 đồng

Related Project