Dự án Nhà máy BELMONT TAKARA

Dự án: Nhà Máy BELMONT TAKARA

Đối tác: TAIKI-SHA Vietnam

Hạng mục thực hiện: Thi công, lắp đặt một phần hệ thống điện

Địa điểm thi công: Khu công nghiêp Long Đức

Thời gian thi công: từ 25/09/2012 đến 30/07/2013

Giá trị công việc thực hiện: 1.418.708.500 đồng

Related Project