Dự án Khu công nghiệp LONG ĐỨC

Dự án: Khu công nghiệp LONG ĐỨC

Đối tác: CÔNG TY KỸ THUẬT SANYO VIỆT NAM (SEC)

Địa điểm: Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai

Thời gian thi công:

Giá trị công việc thực hiện: 11.000.000.000,00 VNĐ (số làm tròn)

Related Project