CÁC DỰ ÁN NĂM 2017

1. Nhà máy TIGER ELECTRONIC VIETNAM

2. Nhà máy ASTI VIETNAM

3. Nhà máy NITORY FUNITURE VIETNAM

Related Project