CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN VIỆT THỊNH TIẾN

// Giới thiệu » Phát triển bền vững vì Cộng đồng

                                                    

  Phát triển bền vững là một loại hình phát triển mới, lồng ghép quá trình sản xuất với bảo tồn tài nguyên và nâng cao chất lượng môi trường. Phát triển bền vững cần phải đáp ứng các nhu cầu của thế hệ hiện tại mà không phương hại đến khả năng của chúng ta đáp ứng các nhu cầu của các thế hệ trong tương lai. Chúng tôi nhận thấy rằng, vấn đề cốt lõi của mọi hoạt động của Cty chúng tôi đều hướng đến sự phát triển một cách bền vững theo Nghị quyết của Liên Hiệp Quốc ban bố ngày 23-11-2011. Và chúng tôi làm tất cả điều đó vì cộng đồng.

 

bsb.com.vn